Home - Contact - Sitemap

De afspraken staan in het arbeidscontract

Dit model is gebaseerd op de afspraken tussen werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst (BW Boek 7:610) waarbij:

  • a) de werknemer tegen loon, gedurende een zekere tijd arbeid verricht;
  • b) de bedongen arbeid wordt vermoed bij 20 uur per maand of meer;
  • c) beide partijen zich gedragen als goed werknemer en goed werkgever;
  • d) sprake is van een dienstverband en een werknemer dus leiding ontvangt van een leidinggevende/werkgever.

De bedongen arbeid is datgene wat (schriftelijk) is vastgelegd en overeen is gekomen. Hieruit volgt conform BW 7:616 de betaling van loon. De werknemer behoudt tevens het recht op loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen (BW 7:628). Bewijslast werkgever.

Dat loon behoudt de werknemer ook als hij niet kan werken en niet de bedongen arbeid kan verrichtten, door verminderde inzetbaarheid. Werknemer is wel verplicht om aan te geven waarvoor hij/zij nog wel (passend) inzetbaar is. Bij verzuim door arbeidsongeschiktheid op medische gronden is er een wettelijk tijdvak van 104 weken recht op loondoorbetaling (BW 7:629). Bewijslast dat het geen terechte claim is - via de bedrijfsarts - ook bij werkgever.