Home - Contact - Sitemap

Doelgroepen

Ondernemingen lopen niet alleen risico door externe incidenten of omstandigheden, ook activiteiten en handelingen binnen de eigen organisatie hebben gevolgen voor resultaten, uitgaven en opbrengsten.

Gemeenten
Risico’s bij gemeenten zijn talrijk en complex. Gemeenten hebben wettelijke taken die  niet zomaar aangepast kunnen worden. Beleid en uitvoering strekken zich uit over meerdere jaren.  Artikel 11 van het BBV  geeft aan dat de paragraaf weerstandvermogen in elk geval moet bevatten:

  •     Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  •     Een inventarisatie van de risico’s;
  •     Het beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico’s

Waterschappen
Ook de Waterschapswet verplicht waterschappen een soortgelijke paragraaf op te nemen als gemeenten.

Woningcorporaties
Ook bij woningcorporaties zijn de financiële belangen substantieel en worden zij geconfronteerd met diverse risico’s die meerjarige invloeden hebben op beleid en uitvoering. De Aedes gedragscode speelt bij de opzet en aanpak van risico management een belangrijke rol. Geen enkele bestuurder zal in deze tijd niet het grote belang van risicomanagement binnen een corporatie erkennen.
 
Zorg en Onderwijs

Zowel Zorg en Onderwijs worden  geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen en wettelijke taken en financieringsstromen, die zowel invloed hebben op de aanbod- als de vraagzijde. Helaas matchen vraag en aanbod niet altijd. Tekorten op zorgbudgetten,  plotseling toenemende leerlingaantallen, efficiënter werken, schaalvergroting en niet helemaal onbelangrijk; de kwaliteit van diensten, zorgen voor een dynamisch en uitdagend speelveld, waarin risico management een grote rol speelt.

Bedrijven
Ook voor bedrijven is de aanpak van risico management van groot belang. Bedrijven zijn vaak goed op de hoogte van risico’s rondom de onderneming. Maar worden deze risico’s wel voldoende naar een concrete aanpak, beheersing en risico-overdracht vertaald? Voorkom dat een incident onnodige en/of ongedekte schade veroorzaakt. In deze tijden kan dat immers ook de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.