Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief 2011 september

 

Trend in uitspraken rechter bij verzuimdossiers

In de uitspraken op rechtsspraak.nl van de afgelopen maanden, is een trend te ontdekken wat betreft het gebrek aan onderbouwing in dossiers. LJN BR5210 , wel medische mogelijkheden tweede spoor, maar niet voldoende (maar 6 maanden) opgepakt. LJN BR4035, onvoldoende inspanningen verricht; werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie, LJN BR3512, niveau en mate van begeleiding tweede spoor en LJN BR3553.  Eerdere jurisprudentie gaf werkgevers nog de mogelijkheid om zich enigszins achter de bedrijfsarts/arbo-dienst te verschuilen, maar zonder een degelijk onderbouwd advies lukt dat niet meer. Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige lijken de strijd met de bedrijfsarts te winnen. Accepteer daarom geen standpunten van de arbo deskundigen, zonder een duidelijke onderbouwing.

 

Bedongen arbeid (herhaling en nieuws)

In de nieuwsbrief van maart is al ingegaan op het belang om de werkelijke uitgevoerde arbeid, goed aan te laten sluiten op de schriftelijke bedongen arbeid. LJN  BR3601 bevestigd het recht dat werknemers hebben om de eigen bedongen arbeid uit te voeren, maar LJN BR1322, geeft aan dat bedongen arbeid niet zomaar wijzigt. Zelfs na 7 jaar is er sprake van aangepaste werkzaamheden, die voortvloeien uit beperkingen. Dat betekent dat er niet automatisch sprake is van wijzigen van bedongen arbeid. Bij wijzigen van werkzaamheden in het kader van re-integratie, waarbij er ook sprake is van blijvende beperkingen en dus WIA/RIV beoordeling, is het van groot belang om via een arbeidsdeskundig rapport vast te leggen, in welke mate er sprake is van wijziging van omstandigheden door en als gevolg van de re-integratie. Bij onvoldoende verslaglegging is het mogelijk dat nieuw bedongen arbeid wordt verondersteld, met opnieuw een 104 weken wachttijd! Dat kan natuurlijk ook de bedoeling zijn, maar niet altijd.

 

UWV niet altijd gelijk 

In LJN BR2382 heeft de rechter aangegeven dat het UWV niet zomaar op een Deskundigen Oordeel mag terugkomen. Partijen kunnen er vanuit gaan dat een deskundigen oordeel die een beoordeling doet van de inspanningen tot dan toe, geldig is tot die datum. In LJN BR0236 wordt het UWV teruggefloten bij de eis van een sanctie dat opgevolgde instructie tot feitelijk resultaat geleid moet hebben, terwijl het verwijt in vertraging van de re-integratie veel korter was dan 52 weken. Voor opheffing van de loonsanctie is dus niet het bereiken van het resultaat vereist, herstel van het gebrek in het proces zou voldoende moeten zijn.

 

Voorstel Reality check vereniging van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen

De heer Hullen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en mevrouw Klompé van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen stellen voor in de Wia na één jaar ziekte de re-integratietoets op te nemen. Daarmee zullen werkgevers en werknemers eerder uitkomen op een realistischer tweede spoor, namelijk passend werk buiten de organisatie

Op de werkvloer wordt bij het plannen van de terugweg naar werk nog wel eens uitgegaan van een te positief beeld over de kans op terugkeer, waardoor het tweede spoor te laat in beeld komt. Werkgevers en werknemers moeten eerder met de neus op de feiten worden gedrukt. Als terugkeer in de oude baan kan, moet dat natuurlijk altijd gebeuren, maar werkgevers en werknemers zijn soms te optimistisch over de kans van slagen daarop en kunnen daardoor allerlei vervelende gevolgen tegenkomen. Tussentijdse keuring na een jaar maakt dat mensen zich beter bewust worden van hun echte belangen. Een onafhankelijke verzekeringsarts, die onderzoekt of beperkingen blijvend zijn, en een onafhankelijke arbeidsdeskundige die een visie geeft op de mogelijkheden bij terugkeer op de arbeidsmarkt, kunnen dat toetsen, aldus Hullen en Klompé. 

 

Enkele procenten arbeidsongeschikt LJN BR4713

De bedrijfsarts en verzekeringsarts kunnen alleen de mate van arbeidsgeschiktheid zelfstandig bepalen als er sprake is van geen benutbare mogelijkheden. Zodra er wel benutbare mogelijkheden zijn, is een taak/functie analyse noodzakelijk om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. De taak/functie analyse is een onderdeel van een arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige bepaalt dan aan de hand van de beperkingen (vastgelegd door verzekeringsarts of bedrijfsarts) de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook kan een loonwaarde worden berekend of zelf de mate van arbeidsproductiviteit. Bij een aantal functies en taken, denk aan een taxi chauffeur, is de productiviteit vrij eenvoudig en objectief vast te stellen. Voor leidinggevende functies of commerciële functies is dat al een stuk lastiger. In dit arrest was alleen door de bedrijfsarts geadviseerd om betrokkene nog 1% arbeidsongeschikt te laten om zo de duurzaamheid van het herstel nog af te wachten, maar dat is onvoldoende. Toch is terugkeer in volle uren niet altijd gelijk aan terugkeer in volle loonwaarde of productiviteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vermoeidheidsaandoeningen of beperkingen in concentratie en werktempo na een hersenschudding.

Aandachtspunten hierbij zijn:

  1. Leg het ao percentage, gedurende het proces, niet alleen vast in uren, maar ook in loonwaarde
  2. Bespreek met werknemer het nog aanwezige loonwaarde/productiviteit verlies en soms ook met collega’s en leidinggevende, anders zou een minder functioneren door medische oorzaak “gezien” kunnen worden als "gewoon" disfunctioneren.
  3. Leg goed vast waarom er nog geen sprake is van volledige loonwaarde, bespreek dit met werknemer en kom dit ook gezamenlijk overeen. De evaluatie momenten van het plan van aanpak zijn daar bij uitstek geschikt voor.
  4. Bespreek en koppel in ieder geval met de bedrijfsarts terug, waarom er geen sprake is van volledig herstel in loonwaarde en zorg voor een goede arbeidsdeskundige onderbouwing van dit standpunt.

 

Nieuwe formule WGA premie differentiatie

Op 1 september 2011 is de nieuwe formule WGA premie differentiatie bekend gemaakt, op de website zal op korte termijn daar een nadere analyse op gegeven worden.