Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief maart 2009, Artikel 1

Ten onrechte loonsanctie wegens niet tijdig starten van externe re-integratie

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft de werkgever meegedeeld dat de loondoorbetalingsverplichting jegens haar arbeidsongeschikte werknemer met (ten hoogste) 52 weken wordt verlengd, omdat de werkgever nadat duidelijk was dat terugkeer in het eigen werk niet mogelijk was, binnen redelijke termijn (6 weken) een traject tweede spoor had dienen te starten.

Het door de werkgever inschakelen van een arbeidsdeskundige is niet als een start van een traject tweede spoor aan te merken. De rechtbank: uit het samenstel van wetten en regelingen betreffende re-integratieverplichtingen vloeit voort dat niet het moment dat duidelijk is dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is, bepalend is voor de vraag wanneer een werkgever het tweede spoor moet inzetten, maar dat ook de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf moeten zijn onderzocht. Dat laatste heeft de werkgever laten onderzoeken door een arbeidsdeskundige. Nadat dit onderzoek had plaats gehad en was gebleken dat de werknemer zijn eigen functie ook niet met aanpassingen en evenmin andere werkzaamheden (met aanpassingen) kon verrichten, diende de werkgever een traject tweede spoor in te zetten.
LJN: BH2871, Rechtbank Haarlem , AWB 08/2329

Eerst moet een werkgever de werknemer laten hervatten in eigen werk, als dat niet lukt, dan is de volgende stap passend werk elders. Zoeken naar passend werk elders kan pas als: Vast staat dat er geen passend werk intern voorhanden is. Als werknemer en werkgever samen(dus uitdrukkelijk met toestemming werknemer) kiezen voor het tweede spoor. De werkgever heeft vergaande plichten in het aanpassen van werk.  Het UWV beoordeelt dat naderhand streng, maar gaat soms verder dan het wettelijke kader. Belangrijk punt daarbij is of de werkgever de tekortkomingen wel aan te rekenen zijn. Er zijn immers ook andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts en de werknemer. Het UWV gaat dus kort door de bocht door alle verwijtbaarheid eenzijdig bij de werkgever neer te leggen. Is het de werkgever wel duidelijk dat de adviezen van de bedrijfsarts onjuist zijn, door eigen beoordeling of een andere deskundige?
Tip jurist: “Een werkgever doet er dus goed aan in deze gevallen bezwaar aan te tekenen, maar dergelijke bezwaren worden ook nog eens niet gegrond verklaard. Dan biedt pas de rechtbank de mogelijkheid om de loonsanctie terug te laten draaien”.