Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, artikel 1

In geval van beperkingen voor arbeid door ziekte

Het eerste artikel gaat echter over de oorzaak van verschil van inzicht; namelijk wat kan iemand nog wel bij ziekte. Het beoordelen of een werknemer ziek is of zich alleen ziek voelt is het domein van de bedrijfsarts. Dat is voor een ieder helder. Toch willen we wat dieper op dit onderwerp ingaan. Te starten met de algemene definitie van ziekte: “Elk proces in het organisme, dat t.g.v. schadelijke invloeden, veranderingen teweegbrengt in de kwantitatieve of kwalitatieve werking van cellen of weefsels, waardoor het functionele evenwicht van lichaam en/of geest wordt verstoord en een reactie tot herstel van dit evenwicht in het leven wordt geroepen”

Wat is hierover in de Wet opgenomen?

Er is recht op een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid als:

  • lichamelijke afwijkingen aangetoond kunnen worden
  • Een éénduidige diagnose kan worden vastgesteld.
  • Duidelijke lichamelijke of psychische oorzaken van de klachten en beperkingen kunnen worden vastgesteld.

De definitie van ziekte is dus breder dan de wettelijke omschrijving bij arbeidsongeschiktheid (WIA).

Recht op loondoorbetaling bij beperkingen in relatie tot arbeid (artikel 7:629 BW)
Wat wordt onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte verstaan?
Het op medische gronden niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid. Arbeidsongeschiktheid wil zeggen dat het gaat om ziekte die het func-tioneren als werknemer of de positie op de arbeidsmarkt beïnvloedt. Gezondheidsproblemen die geen invloed hebben op het werk vallen niet onder artikel 629 BW.

Wat als er wel klachten zijn, maar geen diagnose of aantoonbare afwijkingen?
Gaat het om ziek zijn of alleen ziek voelen?

Het is heel goed mogelijk dat een werknemer zich ziek voelt maar dat (nog) geen afwijkingen kunnen worden aangetoond en dat er ook geen diagnose gesteld kan worden. Is er dan geen sprake van ziekte?
Daarover dient de bedrijfsarts te oordelen. Het komt natuurlijk voor dat een diagnose in eerste instantie niet gesteld kan worden, niet correct is of lang op zich laten wachten. Dan is het belangrijk dat de bedrijfsarts een relatie kan leggen tussen lichamelijke en/of psychische oorzaken, de klachten en daaruit voortvloeiende beperkingen. Kortom:

  • zijn de klachten gerelateerd aan mogelijke (*)   lichamelijke of psychische oorzaken
  • Veroorzaken deze klachten beperkingen
  • Wat zijn dan die beperkingen

(*) Als de relatie tussen lichamelijke en/of psychische klachten nog niet vastgesteld kan worden, dan is er sprake van een voorlopig oordeel.

De vraag die de bedrijfsarts dient te beantwoorden is:

  • Kunt u als professionele bedrijfsarts de beperkingen voor arbeid op medische gronden in kaart brengen? Dus specifiek:
  • Beperkingen voor arbeid
  • Beperkingen op basis van medische gronden