Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief september 2009, Artikel 2

De WGA lasten UWV gaan omhoog. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010 op 11 september bekend gemaakt. Nummer 13555

De fluctuatie WGA lasten is voor veel bedrijven ongewenst. Met de ‘juninota 2009-2010’ onderbouwt en adviseert het UWV de hoogte van de sociale premies 2010 aan de Minister.  In deze nota staan ook actuele inzichten in de te verwachten ontwikkeling van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten UWV in 2009 en 2010. In dit artikel wordt vooral gekeken naar de  hoogte van de WGA-premie 2010, gebaseerd op de beschikking van 11 september 2009 (Staatscourant nummer 13555).

Voor alle premiegefinancierde UWV-fondsen geldt het omslagstelsel. Het te hanteren premiepercentage voor een bepaald fonds wordt primair zo gekozen dat uit de verwachte premiebaten in een bepaald jaar de verwachte lasten in dat jaar gefinancierd kunnen worden. De juninota 2009/2010 bevat ramingen voor onder meer de Werkhervattingskas (Whk). Voor de financiering van de uitgaven van de Whk wordt de gedifferentieerde WGA-premie geheven. Het UWV verwacht voor 2010 hogere uitkeringslasten. Deze zijn een gevolg van het ‘vollopen’ van de WGA-regeling en een oplopende gemiddelde daguitkering. Op 11 september zijn de gedifferentieerde premies voor 2010 bekend gemaakt.

In onderstaande tabel worden de premies van de afgelopen jaren weergegeven.

 

2007

2008

2009

2010 *

2011 prognose

Reken premie

0,75

0,57

0,47

0,59

0,65

Gemiddelde premie

0,70

0,58

0,49

0,36

0,36

Minimum premie klein

0,40

0,30

0,27

0,59

0,40

Max premie klein

2,1

1,74

1,47

1,59

1,68

Correctie factor

0,50

0,68

0,69

1,47

1,56

(*) premies 2010 zijn op 11 september gepubliceerd in de Staatscourant nr. 13555

 

Wat betekent dit voor een bedrijf?

De instroom kans in de WGA blijft ongeveer gelijk, maar de uitkeringen zijn aanzienlijk hoger dan verwacht. Ook blijkt nog steeds de grootste groep instromers binnen de WGA in de 80-100 klasse te vallen. Volledig ongeschikt, maar het duurzame karakter is volgens het UWV nog onvoldoende aangetoond.

Op basis van door ons uitgevoerde instroom scenario’s in de WGA voor verschillende bedrijven (met verschillende loonsommen en toegerekende WGA uitkeringen gedurende 10 jaar) blijkt dat de fluctuaties in de premiedifferentiatie aanzienlijk toenemen. Ook bij lage schade uitkeringen (gedeeltelijke WGA uitkeringen) kan de gedifferentieerde premie zomaar van het bodem bedrag (0% voor grote bedrijven en nu 0,59% voor kleine bedrijven) stijgen tot 1,59% tot 2,12% van de loonsom. Hierdoor wordt in vele sectoren de concurrentie positie van het bedrijf met instroom kritisch aangetast. Ook voor bedrijven met meer dan 50 werknemers betekent 1 WGA instromer dat de premie van 0%, naar meer dan 1% gaat. Ze betalen over een periode van 10 jaar zelfs meer WGA premie, dan de werknemer aan uitkering ontvangt!

Arboexpert wijzigt daarom haar advies over de grens waarop verzekeren aantrekkelijk kan zijn (250 in 2009). Gelet op de financiële draagkracht en kwetsbaarheid van kleine bedrijven was verzekeren altijd al serieus te overwegen. In 2009 waren bij een loonsom van 10 miljoen de kosten tussen privaat en publiek nog vergelijkbaar. Op basis van de cijfers van 2010, is het voor alle bedrijven zonder lopende instroom interessant om naar verzekeren te kijken. Kijk dan met name ook naar meerjarige premie garanties.

Door zekere stijging van de correctiefactor worden effecten op bedrijfsniveau namelijk steeds extremer. Naast het argument dat één WGA geval voor kleine bedrijven al een te grote financiële last betekent, wordt nu ook de fluctuatie van de lasten elk jaar een belangrijker argument. Natuurlijk zullen verzekeringspremies ook stijgen, maar het premie beleid van de meeste verzekeraars kent een plafond van maximaal 25% tot 30% stijging. Dat is dus wat anders dan een stijging van 400% tot 600% bij het UWV. Ook zorgt het hybride systeem nog steeds voor veel concurrentie en liggen de verzekeringspremies 2010 nog steeds op een aantrekkelijk niveau. Afhankelijk van de schade resultaten en op het moment dat alle bedrijven zich hebben verzekerd zullen ook de verzekeraar genoodzaakt zijn de premies aan te passen aan het werkelijk schade niveau (ervan uitgaande dat ze dan hetzelfde uitkeringniveau zullen krijgen als het UWV). De premies zullen dan waarschijnlijk terugkeren naar de prognoses bij de start van de WGA.